مداخله غیر قانونی قدرت‌ها به تداوم خشونت دامن زده است