9 فرمانده مهم طالبان در 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند