پیشروی ارتش سوریه در استان حماه سرخط روزنامه های سوریه/سه شنبه 19مهر