افغانستان روز چهارشنبه را عاشورا و تعطیل اعلام کرد