دومین مناظره هیلاری و ترامپ؛ از حملات شدید تا تمجید