غالفگیری شبانه تروریست‌ها در حومه شمالی «حماه»/ چند منطقه آزاد شد