رویترز: غیبت وزرای نفت ایران و عراق در نشست نفتی استانبول