رئیس جمهوری افغانستان: مصلحت اندیشی ها در انتصاب مسئولان باعث سقوط «قندوز» شد