موانع انجام تعاملات بانکی بین المللی با ایران باید حذف شود