برادر روحانی دارای اتهاماتی است که باید به آن رسیدگی شود