منطقه حی البکر در شمال شهر هیت عراق از اشغال داعش آزاد شد