آخرین اظهارنظر کره‌ای‌ها پیش از بازی: به فکر انتقام هستیم