اصولگراها حالا دیگر نه سر دارند،نه سامان /جای خالی بزرگان را چه کسانی پر می‌کنند؟