حمله انتحاری پ.ک.ک سرخط روزنامه های ترکیه/ سه شنبه 19 مهر