از"شاسی بلند محبوب ۱۶۰ میلیونی بازار" تا " گوشت گوسفندی فضایی شد"