نکات مهم دومین مناظره کلینتون و ترامپ: از برجام تا سوریه/ نظرسنجی اولیه