4230 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد