یک ناوشکن آمریکایی نزدیک یمن هدف حمله موشکی قرار گرفت