شلیک به مهدی هاشمی با اسلحه بدون فشنگ!/پیشخوان سیاسی