آغاز رزمایش کره جنوبی و آمریکا با مشارکت ناو اتمی «ریگان»