پیوستن جبهه پایداری به محوریت جامعه روحانیت مبارز، بستگی به نظر خودشان دارد