Ajanta Pharma momentum buy, says Sudarshan Sukhani