روحانی: ایران بازیگر فعال در شبکه حمل ونقل آسیا - اروپا است