حضور رئیس جمهور در بزرگترین تشكیلات فرامنطقه‌ای آسیا+اینستاپست