آغاز اجلاس سران مجمع گفت وگو و همکاری های آسیا با حضور دکتر روحانی