حمایت از «جبهه النصره» تنها گزینه روی میز آمریکا در سوریه