روحانی: قدرتمندتر شدن آسیا در گرو خودباوری و همگرایی است