ارتش آمریکا از حمله موشکی به یک ناوشکن اش در آبهای نزدیک یمن خبر داد