پرز در حساس ترین سیاست های جنایتکارانه اسرائیل نقش داشت