نتایج مجمع دوم بانک سینا همراه با اعلام چند خبر مثبت