سی اِن اِن: تماشاگران مناظره دوم ، کلینتون را پیروز مناظره معرفی کردند