فیش های حقوقی و سیاست های غلط اقتصادی دولت، آثار خود را نشان داد