رویترز از شلیک موشک به سوی رزمناو امریکایی در سواحل یمن خبر داد