ترامپ: هشتصد میلیارد دلار کسری بودجه در زمینه تجارت داشتیم