رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد هم FATF را قبول دارد/هیچ اطلاعات بانکی به بیگانه داده نمی شود