آغاز به کار اولین آموزشگاه مجازی هنر ایران با همکاری دانشگاه هنر