نخست وزیر تایلند از دریچه دوربین عکاس ایرنا محل عکس یادگاری را ارزیابی کرد