فیدل کاسترو: ترامپ در مناظره اول با کلینتون بی اعتبار شد