معادلاتی که سرنوشت عربستان‌سعودی را در ابهام قرار داده