اظهارات روحانی در جع بسیجی ها پس از روی کار آمدن کلینتون