به نیروهای ترکیه هرگز اجازه شرکت در عملیات موصل داده نخواهد شد