مرکل: آلمان از مهار قاچاق انسان از آفریقا حمایت می کند