آشنایی با بازیکنان کره‌جنوبی/ لژیونرهای اروپایی کره در جهنم آزادی