این سخنان سردارسلیمانی به جنگ لفظی ایران و سعودی ها دامن زده!