۸۵ درصد اشتغال متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط است