اوباما اظهارات ترامپ توهین آمیز ومایه آبروریزی است