پالار: بسکتبال با ویلچر ایران کار سختی برای کسب سهمیه جهانی دارد