بررسی عواقب جنایت جدید سعودی ها در یمن/ ایجاد ناامنی و تجزیه منطقه سناریوی آمریکایی‌ها