معاون وزیر خارجه «چک» بر اهمیت حل بحران سوریه تاکید کرد