مرکل قول داد آلمان از مهار قاچاق انسان از آفریقا حمایت کند